Начална страница

1. Обща информация за проекта

Туризмът е ключова област за устойчиво икономическо развитие на региона Ивайловград-Кешан. Основната му сила се крие в благоприятното му местоположение, характеризиращо се с мек климат, уникална флора и фауна с изключително биологично разнообразие, различни природни забележителности, богато културно наследство и др. И двете общини имат адекватна мрежа за настаняване и атрактивен културен календар, които са добра основа за развитието на туризма . Очаква се възраждането на интереса към традиционните занаяти и разрастващото се популяризиране на региона да увеличи и броя на посетителите.

Съществуват обаче ограничения, които възпрепятстват развитието на региона като предпочитана туристическа дестинация. Липсата на качествени туристически продукти, специализирани туристически услуги и квалифициран персонал, както и адекватна инфраструктура за достъп до обекти от природно и културно наследство са често срещани проблеми в цялата област на програмата.

Проектът решава тези общи предизвикателства чрез ефективно сътрудничество на партньорите по проекта за подобряване на туристическата привлекателност на региона Ивайловград-Кешан. Това се постига чрез съвместни инициативи и инвестиции в малка инфраструктура за по -добро използване на природното, културното и историческото наследство. Регионът ще бъде популяризиран като обща туристическа дестинация, предлагаща атрактивни съоръжения и услуги.

От българска страна община Ивайловград предвижда развитието на еко-туристическа дестинация и свързаната с нея инфраструктура в село Ламбух. Уникалните характеристики на обекта съчетават спокойна природа в околностите на язовир Ивайловград, църквата "Св. Петър и Павел", както и присъствието на 163 вида птици. Изпълнението на проекта ще позволи развитието на уникален и устойчив еко-туристически комплекс и свързана с него инфраструктура: път за достъп, две туристически пътеки, информационен център, зони за почивка и наблюдение, рампи за хора с увреждания и др.

От турска страна община Кешан се стреми към подобрено туристическо обслужване, основано на развитието на приключенски парк при портата на приказна гора, част от планината Кору и в непосредствена близост до залива Сарос. Уникалното съоръжение, в което се намират различни атракционни групи и информационен център, ще осигури увеличени посещения на планинската гора, предлагащи възможности за преходи, колоездене и пикник. Това също ще доведе до намаляване на пренаселените посещения на морския бряг през лятото. Това ще доведе до по -висока и оптимизирана концентрация на туристи към природните обекти на Кешан, като по този начин се гарантира устойчиво управление и икономически ползи от наследството на региона.

За да се гарантира координираното функциониране на новите съоръжения и синергиите от сътрудничеството с CB в дългосрочен план, партньорите по проекта ще разработят обща стратегия за растеж и маркетинг на дестинациите като част от Съвместната програма за развитие на туризма, която ще бъде разработена в проекта. Планираните мерки за комуникация и видимост също са ключови за по -доброто използване на туристическия потенциал. Обменът на партньорски опит и експертиза се предвижда като мярка за изграждане на капацитет за разширяване на ноу-хауто в туристическите услуги.

В резултат на това партньорите по проекта ще преодолеят идентифицираните проблеми и ще се възползват от наследството и присъщото богатство на регионите.

Туристите ще бъдат привлечени от региона, докато местните общности ще се възползват от развитите възможности за устойчив икономически растеж.


2. Номер и име на проекта - дейности по целите на партньорите, очаквани резултати, продължителност, информация за финансиране и др.

- Номер - CB005.2.21.114

- Име - Подобряване на условията за достъп до природни, културни и туристически обекти чрез създаване на зони за туризъм и отдих в село Ламбух, община Ивайловград и Кешан

-Финансиране-проектът се финансира по Програма за трансгранично сътрудничество между Интеррег-ИПА между Република България и Република Турция за програмния период 2014-2020 г.

2.1.Ивайловград дейности

- Развитие на туристически комплекс в село Ламбух, община Ивайловград. Разработен еко-туристически комплекс, включващ:

· Реконструиран достъпен панорамен път (от главния път Nr.111-597 Любимец-лвайловград до язовир Ивайловград) с дължина 4030 м и развити зони за почивка и наблюдение и други съоръжения на прилежащите му територии;

· Реконструирана туристическа пътека от църквата "Св. Петър ад Павел" до местността Аязмото с дължина 775 м и развити зони за почивка и наблюдение и други съоръжения в прилежащите й територии;

· Развитие на новопостроени съоръжения на обекта: информационен център, рампи за достъп на хора с увреждания, зона за наблюдение и почивка, детска площадка, фотоволтаични светлини и др.

2.2. Дейности на Кешан:

- Развитие на Приключенски парк в община Кешан:

· Доставка и инсталиране на съоръжения за туристически атракции (Приключенски парк, Група за игра на замъци, Кръгови писти, Серия от въжени линии, Групи игри за фитнес и др.) И информационен център до определеното място, така че да е уникално за района целогодишно приключение паркът е създаден. Паркът ще служи като вход към гората на планината Кору и ще привлича посетители и туристи, които да почиват в общината не само през лятото, но и през други сезони. Това ще предизвика увеличаване на туристическия поток, любителите на природата и спорта към гората и планината;

· Новоизграденият информационен център също ще предоставя информация за наличните забележителности и други туристически възможности в околните райони.

2.3. Съвместни дейности

- Съвместна кампания за повишаване на осведомеността - партньорите ще инициират съвместна кампания за повишаване на осведомеността, включваща:

· Разработване на съвместна програма за развитие на туризма на три езика (Bg, Tu, Eng);

· Съвместна кръгла маса в Ивайловград с 30 участници, половината от Турция;

· Промоционални обиколки за заинтересовани страни и журналисти. 2 обиколки, по една за 15 участника на всеки обект.

- Основната цел на кампанията е да информира всички заинтересовани страни за разработените туристически обекти и техните съоръжения в двете общини. Съвместната програма ще включва анализ на туристическия сектор на регионите и разработване на стратегия за подобряване на туристическата привлекателност на ЦБ. Той също така ще включва подробно описание на други туристически дейности, обекти и събития в целевите райони, като по този начин ще осигури общ наръчник за посетители и жители на двете общини. Програмата ще бъде разработена в сътрудничество с представители на целевите групи чрез провеждане на онлайн проучване на общественото мнение. Експертното мнение, обменът на ноу-хау и най-добри практики ще бъдат разгледани по време на планираната кръгла маса в Ивайловград. Планираните промоционални обиколки ще насърчат допълнителен медиен интерес и популяризиране на дестинациите.

Последна актуализация на 16.8.2021 г.